Tingqua, Packing of Tea, Guangzhou

2. 6: Tingqua, Packing of Tea, Guangzhou.

Source: Hong Kong Museum of Art Collection.