English Gogo Vidunda Sagala Kagulu Lugulu Kami Kutu Zalamo Kwere Doe
1 all -ose -ose -ose -ose -ose -ose -ose -ose -ose -ose
2 arm/hand muoko/miwoko moko iwoko/maoko mkono/mikono moko/mioko mkono mkono/mikono mkono/mikono mkono/mikono mkono/mikono
ioko/maoko
3 ashes ivu/mavu livu mashipfu difu dipfu dipfu tozi/mitozi tozi/matozi maivu tozi/matozi
4 bark ibada ibadu ibahu/mabahu igome/magome digome/magome gome gome gome gome gome/magome
waha gome banzi
5 belly nda lida inda/munda inda inda/munda dida dida/munda inda inda inda/dida/munda
6 big -waha -kulu -waha -kulu -kulu -kulu -kulu -kulu -kulu -kulu
7 bird ndeje chidege shidege/videge chidege/fidege chidege/fidege ndege ndege ndege chidege/videge ndege
shidege/fidege ichidege/ipfidege
8 black n(h)itu -titu nitu n(h)itu nitu n(h)itu nitu n(h)itu n(h)itu titu
9 blood sakami sakame damu sakame mlopa damu damu mulopa damu damu
damu damu
10 bone ifupa/mafupa lifupa shifupa/vifupa iguha/maguha tsege/mitsege mfupa/mifupa zege/mizege zege/mizege vuha/mavuha vuha/mavuha
mfuha/mifuha
11 breast itombo/matombo itombo itombo/matombo itombo/matombo tombo/matombo tombo/matombo tombo/matombo tombo/matombo tombo/matombo tombo/matombo
12 cloud ivunde/mavunde liwingu iwingu/mawingu ifunde/mafunde bingu wingu/mawingu wingu/mawingu wingu/mawingu wingu/mawingu wingu/mawingu
13 cold beho mbeho beho m(h)eho/meho beho beho beho beho beho mpeho
14 dog mbwa libwa ibwa/mayambwa dibwa/mabwa mbwa/wabwa mbwa/wabwa mbwa dibwa/mibwa dibwa/mabwa mbwa/madibwa
15 ear ikutu/makutu likutuyi iguti/maguti hutwi/sinhutwi digutwi/magutwi gutwi/magutwi gwiti/magwiti gutwi/magutwi gutwi/magutwi gutwi/magutwi
16 earth muhan(g)a ilongo msanga sanga dongo dongo isi isi isi isi
ilongo
isi
17 egg igan(g)ha/magan(g)ha iganga iganga/maganga itagi/matagi gan(g)a/magan(g)a tagi/matagi finga/mafinga finga/mafinga finga/mafinga yai/mayai
fwinga/mafwinga finga/mafinga
18 eye liso/meso litzino iziso/meso digiso/meso inenge/tsinenge siso/meso siso/meso siso/meso ziso/meso diso/meso
itsitso/matsutso nenge nenge
19 fat [n.] mafuta mafuta mafuta mafuta mafuta mafuta mafuta mafuta mafuta mafuta
20 feather idzoiya/madzoiya udzoya iweha/maweha ibahila/mabahila lugala/migala lugala/migala tipilo nyusi/miyusi chipiro/machipiro luzoiya/mazoiya
izoya/mazoya
21 fire moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto
22 fish somba somba somba somba somba somba somba somba somba somba
23 five -hano -- -hano -tano -tano -tano -tano -tano -tano -tano
shano -tanu -tanu -sano
24 foot/leg mugulu/magulu mgulu igulu/magulu mugulu/migulu mgulu/migulu mugulu/migulu mgulu/migulu mgulu/migulu mgulu/migulu mgulu/migulu
25 four -ne -- -ne -ne -nne -ne -nne -nne -nne -nne
26 good -swanu -noga -no(b)vu -swano -noga -noga -noga -noga -noga -damana/zuri/joma
-zuri
-joma
27 hair mvwili nvili mvili ndwili nvili mvili mvili mvili nyele/nyere nyele
28 head mutwe litwi itwi/matwi ditwi/matwi ditwi/matwi ditwi ditwi/matwi ditwi/mitwi ditwi/matwi mutwi/mitwi
29 heart n(h)umbula nhumbula n(h)umbula chidoga/madoga mtima moyo moyo moyo moyo moyo
moyo
30 horn ihembe/mahembe lipembe ihembe/mahembe ihembe/mahembe hembe/mahembe hembe/mahembe hembe/mihembe hembe/mahembe hembe/mahembe hembe/mahembe
31 I nene neni heni/nene aniye nene niye niye niye niye niye
32 knee ifugamilo/mafugamilo ifundo ifundo/mafundo ifindi/mafindi fundo/mafundo pfindi/mapfindi gondi/magondi vindi/mavindi vindi/mavindi vindi/mavindi
goti/magoti futi/mafuti vindi/mivindi
33 leaf ham(h)a luhamba inyasi/manyasi inyagala/manyagala jani jani/yani jani zani/mazani yani/mayani -zani
pfulu
34 liver itoga/matoga chini itoga itoga/matoga -ini ini/maini -ini ini/maini ini/maini -ini
mtima
35 long -tali -tali -tali -tali lutsabi -tali luzabi -tali -tali -tali
-tali defu
36 louse man(h)i ipani mani man(h)i mani mani mani m(h)ani ngina (n)gina
37 man -lume mlume mulume/walume mugosi/wagosi -lume -lume -lume mbigalo/wambigalo mulume/walume mwana mulume/wanalume
mbigalo
38 many -inji -inji -inji -ingi -ingi -ingi -ingi -ingi -ingi -ingi
39 meat nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama
40 milk mele -- tombo mele matombo tombo matombo matombo matombo maziwa
mele tombo
41 moon mwedzi mwezi mwezi mwesi mwetsi mwetsi imbala mwezi mbala mwezi mwezi mbala mwezi
mlenge mlenge wa kwaka mulenge
42 mountain itunda/matunda chidunda shitunda/vitunda itunda/matunda chidando/fidando mlima/milima mlima/milima mlima/milima mulima/milima mulima/milima
lugongo/migongo lugongo gigongo/vigongo gamba/magamba
43 mouth mulomo/milomo mlomo mlomo/milomo mlomo/milomo mlomo/milomo mlomo mlomo/milomo mulomo mulomo/milomo mulomo/milomo
lidomo
44 nail/claw gombazala/kombazla ludole lukombe sala -kombe kombe/ngombe lukombe/n(h)ombe ngombe lukombe/n(g)hombe lukombe/n(g)ombe -kombe
tumba/numba
45 name itagwa/matagwa litagwa itagwa/matagwa isina/masina -twaga/-tagwa -twaga -twaga tagwa/matagwa zina/mazina zina/mazina
46 neck singo singo singo singo singo singo singo singo singo singo
tsingo ukosi lugosi
47 new -pia/-pya -pya -ipwa -sha -sambi -sambi -sambi -sambi -sambi -piya
-geli
48 night chilo chilo shiro chilo chilo chilo chilo ikilo chiro/ichilo chilo/chiro
49 nose m(h)ula pula m(h)ula/mula m(h)ula mula m(h)ula mula m(h)ula m(h)ula pula
50 old [thing] -tali -gogolo sha katali -tali cha mwande cha mwaka cha mwaka chau mwaka cha mwaka cha mwaka
51 one monga -mwe -imwe mwedu -imwe -imwe -imwe -imwe -imwe -imwe
52 other -inji -- -nji/-nshi -ingi -ingi -ingine -yagwe -ingine -ingi -ingine
53 person munhu munhu mun(h)u/munu/wanu mun(h)u/wan(h)u munu/wanu munu/mun(h)u/wan(h)u munu/wanu mun(h)u/wan(h)u mun(h)u/wan(h)u muntu/wantu
54 rain mvula nhonya/mvula mvula mvula mvula mvula mvula mvula mvula mvula
mpfula fula
55 red -dunhu/-dun(g)hu -- ndunhu/dunhu ndun(h)u ndungu ndunhu ndun(gh)u/ndunhu ndunhu ndunhu ndun(g)ku
56 ripe -pya -- gapwa -fa gefa/gepfa -pfa -pa -pa -va -piya
njeru
57 road/path nzila nzila nzira/ntsira njila nzila/nzira nzila/nzira nzila nzila/nzira nzira/nzila nzila/nzira
58 root mbeho mizizi izizi/mazizi msisi/misisi lutsitsi/mitsitsi mtsitsi/mitsitsi mzizi/mizizi mzizi/mizizi mzizi/mizizi izi/maizi
mdela itsitsi/matsitsi
59 sand muhanga isanga msanga sanga msanga msanga/misanga msanga/misanga misenga msanga/misanga masenga
60 seed mbeyu mbeyu mbeyu mbeyu mbegu mbegu/mbeyu mbegu mbegu/mbeyu mbeyu mbeyu
61 short -fupi -fupi -fupi -guhi -fupi -guhi -gihu -guhi -guhi -guhi
-fupi
62 skin n(h)yingo nyingo hingo/nyingo n(h)ingo mole ngozi ngozi ngozi (m)bende ngozi
ngotsi nhwembe baha
kwembe
63 small -dodo -dodo -dodo -dodogi -dodo -dodo -dodo -dodo -dodo -dodo
64 smoke dyosi iyosi iyosi mosi yosi/osi yosi yosi mosi/yosi mosi mosi
65 star nyelezi bala mwezi nyerezi/nyeretsi nyelesi nondo n(h)ondo nondo/tondo n(h)ondo n(h)ondo tondo
66 stone ibwe/mabwe libwe iganga/maganga diwe/mawe dibwe/mabwe dibwe/mabwe dibwe/mabwe ibwe/mabwe dibwe/mabwe ibwe/maibwe
iwe/mawe
67 sun idzua itzua izua dijua tsua tsua zua zua zua zua
68 tail mchila/michila mchila mshira/mishira mkila/mikila mkila/mikila mkila/mikila mkila/mikila mkila/mikila mkira/mikira -kila
mkira/mikira
69 that [dem.] -ria -- -ra -ya -la/-ra -ja -dya -ja -ya -la/-ra
70 three datu -- datu datu ndatu datu datu datu tatu tatu
71 tongue lulimi/milimi lulinyi lulimi/malimi dilimi/malimi lulimi/milimi lulimi/milimi lulimi/milimi lulimi/milimi lulimi/malimi lulimi/malimi
72 tooth lino/meno idzino zino/mazino igego/meno tsino/gameno tsino/matsino zino/mizino zino/meno zino/meno zino/meno
itsino/matsino
73 tree mbichi/mibichi igodi ibishi/mabishi ibiki/mabiki mbiki biki/mibiki mbiki/mibiki mbiki/mibiki biki/mibiki kuni/makuni
ibichi/mabichi
74 two nyejete -vili nyeri/nyeli mbili mbili bili/biri mbili mbili mbili/mbidi mbili/mbidi
75 unripe nduma -- -bisi -bisi -bisi -bisi -bisi -bisi -bisi -bisi
idodi/madodi
76 water malenga madzi marenga meji matsi matsi mazi mazi mazi mazi
malenga malenga
77 we sese hetwe hese/sese aseye tete/tuye tiye sie tweye/cheye cheye cheye
78 white nzelu nzelu nzeru/ntselu njelu nzelu nzeru nzelu nzelu/nzeru nzelu/nzeru nzelu
79 who? nani nani nani nani nani nani nani nani nani yani
80 woman mchekulu/wachekulu mdala mushe/washe mfele/wafele pinga/wapinga mke/wake mtwanzi/watwanzi mtwanzi/watwanzi mke/wanawake mwanamke/wanaake
mdere/wadere ndele/wandele
81 you [sing.] gwegwe hegwe hegwe agweye gwegwe gweye gweye gweye weye gweye
82 to bite -luma -luma -luma -luma -luma -luma -luma -luma -luma -luma
-duma
-gagadula -duma
83 to burn [intr.] kuwaka -- -kolela ukwaka okwaka -lukuz(h)a okwaka owaka -lungula uwaka
84 to burn [tr.] -hovuga -- -soma -soma -soma -koka -koka -koka -koka -koka
-nyanya
85 to come kudza -dza kwiza kwidja kutsa kutsa kwiza kwiza kwiza kwiza
kwidza
86 to die -fwa -fa/-hoa -fa -fa -fa -danganika -danganika -fa -fa -fa
-tajika -tajika -tsiga -danganyika -danganika
87 to drink -nwa/-nuwa -nwa -nyuwa -nywa/-nyuwa -nwa -nuwa -n(g)wa -n(g)wa -ngwa -n(g)wa
88 to eat -lia -lya -dia -dia -dya -dya -dya -dya -dya -dya
-dya -dja -diya
89 to fly -guluka -dzuma -guluka -pululuka -guluka -guluka -guluka -guluka -guluka -pululuka
90 to give -hela -pela/-pa -hela/-pela kanin(g)ha kwinga kwinha kugwa kwin(g)ha -kwin(gh)a kwin(g)ha
91 to go -bita -luta -jenda -luta -genda -genda -chola -chola -genda -genda
92 to hear -hulika -lulika -hulika -hulika -hulika -hulika -hilika -hulika -hulika -hulika
-nyulika
93 to kill -laga -kopola -koma -koma -koma -koma -koma -koma -koma -koma
-laga
94 to know -manya -dzela -manya -manya -manya -manya -manya/-daha -manya/-tanga -manya -manya
95 to say -longa -longa -longa -longa -longa -longa -longa -longa -longa -longa
96 to see -ona -lola -langa -langa -lola -lola -lola -lola -lola -lola
97 to sit -kala -kala -kala -kala -kala -kala -kala -kala -kala -kala/-dundumala
-tama
98 to sleep -gona -asa -wasa -gona -wasa -wasa -wasa -wasa -gona -gona
99 to stand kwima -ima kwima kwima kwima kwima kwima kwima kwima -timalala
100 to swim -tiba -- -gelela -gela -gelela -gelela -gelela -gelela -gelela -gelela
-zambia -ibira

Source: © 2008 Rhonda M. Gonzales